[[qua tang sep]]

Với tâm huyết của các nghệ nhân, cùng với đôi bàn tay khéo léo của những người thợ các tác phẩm hiện lên với vẻ đẹp và tâm hồn dân tộc cùng với những ý nghĩa phong thủy vô cùng tốt đẹp. Cùng với lớp vàng được phủ bên ngoài kim loại quý giúp sản phẩm có độ bóng sáng vô cùng đẹp mắt, mang lại sự tinh xảo, sang trọng và cùng lớp keo đặc biệt được phủ bên ngoài giúp sản phẩm bền đẹp theo thời gian, không bao giờ bị cong vênh như tranh bằng gỗ và có tác dụng phong thủy rất tốt.
<b>Tranh m&#7841; v&#224;ng l&#224; g&#236; ?</b>
<img src="https://quatangmavang24k.vn/wp-content/uploads/2020/02/tranh-ca-rong-dat-vang-24k.jpg">
Tranh m&#7841; v&#224;ng l&#224; m&#7897;t s&#7843;n ph&#7849;m m&#7929; ngh&#7879; &#273;&#432;&#7907;c ch&#7871; t&#225;c t&#7915; kim lo&#7841;i qu&#253; nh&#432; &#273;&#7891;ng, b&#7841;c, v&#224;ng 24k. Tranh cao c&#7845;p v&#224;ng 24k l&#224; k&#7871;t h&#7907;p ho&#224;n h&#7843;o gi&#7919;a t&#237;nh th&#7849;m m&#7929; hi&#234;n &#273;&#7841;i &#273;an xen v&#7899;i truy&#7873;n th&#7889;ng v&#259;n h&#243;a c&#7911;a ng&#432;&#7901;i Vi&#7879;t. Hi&#7879;n nay, d&#242;ng tranh n&#224;y &#273;ang l&#224; s&#7843;n ph&#7849;m &#273;&#432;&#7907;c t&#7841;o n&#234;n t&#7915; c&#225;c ngh&#7879; nh&#226;n c&#7911;a Ph&#250;c T&#432;&#7901;ng Gold. Ch&#7845;t li&#7879;u s&#7843;n ph&#7849;m l&#224;m t&#7915; kim lo&#7841;i qu&#253; gi&#250;p hoa v&#259;n; &#273;&#432;&#7901;ng n&#233;t t&#7915;ng b&#7913;c tranh tr&#7903; n&#234;n tinh t&#7871; v&#224; &#273;&#7863;c s&#7855;c. &#272;&#7863;c bi&#7879;t h&#417;n, tranh &#273;&#432;&#7907;c m&#7841; v&#224;ng, d&#225;t v&#224;ng 24k sang tr&#7885;ng t&#7841;o n&#234;n gi&#225; tr&#7883; &#273;&#7859;ng c&#7845;p c&#7911;a s&#7843;n ph&#7849;m.

<b>Tranh Ph&#250;c L&#7897;c Th&#7885; b&#7857;ng &#273;&#7891;ng m&#7841; v&#224;ng t&#7841;i Ph&#250;c T&#432;&#7901;ng Gold</b>
Ngo&#224;i ra, m&#7841; v&#224;ng hay c&#242;n g&#7885;i l&#224; xi v&#224;ng, hai c&#7909;m t&#7915; n&#224;y c&#243; ngh&#297;a t&#432;&#417;ng t&#7921; nhau nh&#432;ng &#7903; mi&#7873;n B&#7855;c th&#432;&#7901;ng s&#7917; d&#7909;ng t&#7915; m&#7841; v&#224;ng c&#242;n &#7903; mi&#7873;n Nam ph&#7893; bi&#7871;n c&#7909;m t&#7915; xi v&#224;ng h&#417;n. Tuy nhi&#234;n &#273;&#243; ch&#7881; l&#224; c&#225;ch g&#7885;i kh&#225;c nhau c&#7911;a t&#7915;ng v&#249;ng mi&#7873;n, nh&#236;n chung m&#7841; v&#224;ng hay xi v&#224;ng &#273;&#7873;u c&#243; ngh&#297;a l&#224; ph&#7911; m&#7897;t l&#7899;p v&#224;ng m&#7887;ng l&#234;n tr&#234;n &#273;&#7891; v&#7853;t c&#7909; th&#7875; &#273;&#7875; l&#224;m cho n&#243; &#273;&#7865;p h&#417;n.

<b>C&#244;ng ngh&#7879; m&#7841; v&#224;ng hi&#7879;n nay</b>
<img src="https://quatangmavang24k.vn/wp-content/uploads/2021/01/mua-tranh-ma-vang-trah-ma-vang-cao-cap-2.jpg">
Theo th&#7901;i gian, c&#244;ng ngh&#7879; m&#7841; v&#224;ng ng&#224;y c&#224;ng ph&#225;t tri&#7875;n v&#224; ho&#224;n thi&#7879;n h&#417;n. Hi&#7879;n nay c&#243; b&#7889;n c&#244;ng ngh&#7879; m&#7841; v&#224;ng th&#432;&#7901;ng &#273;&#432;&#7907;c s&#7917; d&#7909;ng l&#224; m&#7841; v&#224;ng Nano; m&#7841; v&#224;ng PVD, m&#7841; v&#224;ng &#273;i&#7879;n ph&#226;n, m&#7841; s&#417;n hi&#7879;u &#7913;ng. Tranh v&#224;ng 24k hi&#7879;n nay xu&#7845;t hi&#7879;n kh&#225; nhi&#7873;u tr&#234;n th&#7883; tr&#432;&#7901;ng, tuy nhi&#234;n kh&#225;ch h&#224;ng c&#7847;n ph&#7843;i ph&#226;n bi&#7879;t gi&#7919;a nh&#7919;ng s&#7843;n ph&#7849;m m&#7841; v&#224;ng nh&#432;ng th&#7921;c ch&#7845;t ch&#7881; l&#224; kim lo&#7841;i m&#224;u nh&#432; crom v&#224;ng, inox v&#224;ng v&#7899;i tranh m&#7841; v&#224;ng 14k, 18k hay ph&#7893; bi&#7871;n l&#224; 24k.

Tranh m&#7841; b&#7857;ng v&#224;ng 14K v&#7899;i h&#224;m l&#432;&#7907;ng v&#224;ng l&#224; 58,3%, s&#7889; c&#242;n l&#7841;i l&#224; nh&#7919;ng kim lo&#7841;i kh&#225;c.
Tranh m&#7841; v&#224;ng 18K v&#7899;i h&#224;m l&#432;&#7907;ng v&#224;ng l&#224; 75% v&#224; 25% kim lo&#7841;i kh&#225;c.
Tranh b&#7857;ng v&#224;ng 24k l&#224; d&#242;ng tranh cao c&#7845;p nh&#7845;t, s&#7917; d&#7909;ng v&#224;ng ta &#273;&#7875; d&#225;t m&#7887;ng l&#234;n tranh.
&#272;&#7875; l&#224;m n&#234;n m&#7897;t b&#7913;c tranh cao c&#7845;p v&#224; t&#237;nh ngh&#7879; thu&#7853;t cao; s&#7843;n ph&#7849;m ph&#7843;i tr&#7843;i qua r&#7845;t nhi&#7873;u c&#244;ng &#273;o&#7841;n kh&#225;c nhau sau &#273;&#226;y l&#224; quy tr&#236;nh t&#7841;o n&#234;n s&#7843;n ph&#7849;m:

&#272;&#7847;u ti&#234;n l&#224; b&#432;&#7899;c l&#234;n &#253; t&#432;&#7903;ng s&#7843;n ph&#7849;m; ph&#225;c h&#7885;a t&#7841;o m&#7851;u s&#7843;n ph&#7849;m v&#224; &#273;&#432;&#7907;c d&#7921;a tr&#234;n thi&#7871;t k&#7871; 3D
B&#432;&#7899;c 2: In b&#7843;n v&#7869; 3D v&#224; t&#7841;o ph&#244;i khu&#244;n cho s&#7843;n ph&#7849;m; tr&#7841;m kh&#7855;c ph&#244;i sao cho ho&#7843;n m&#7929; nh&#7845;t v&#224; &#273;&#225;nh b&#243;ng.
B&#432;&#7899;c 3: M&#7841; v&#224;ng ph&#244;i s&#7843;n ph&#7849;m &#8211; &#272;&#243;ng khung tranh ho&#224;n thi&#7879;n s&#7843;n ph&#7849;m.
Th&#7901;i gian ch&#7871; t&#225;c m&#7897;t b&#7913;c tranh &#273;&#432;&#7907;c m&#7841; v&#224;ng theo y&#234;u c&#7847;u m&#7845;t t&#7915; 15-20 ng&#224;y l&#224;m li&#234;n t&#7909;c.

<b>&#221; ngh&#297;a tranh phong th&#7911;y m&#7841; v&#224;ng</b>
Tranh phong th&#7911;y m&#7841; v&#224;ng mang &#253; ngh&#297;a nh&#432; l&#7901;i ch&#250;c v&#7873; s&#7921; may m&#7855;n, t&#224;i l&#7897;c, sung t&#250;c v&#224; th&#224;nh c&#244;ng cho gia ch&#7911;. M&#7895;i b&#7913;c tranh mang gi&#225; tr&#7883; v&#224; th&#244;ng &#273;i&#7879;p kh&#225;c nhau v&#7873; cu&#7897;c s&#7889;ng. Tranh th&#432;&#7901;ng &#273;&#432;&#7907;c ch&#7885;n l&#224;m qu&#224; t&#7863;ng nh&#226;n d&#7883;p t&#226;n gia, t&#7863;ng s&#7871;p v&#224;o d&#7883;p cu&#7889;i n&#259;m hay t&#7863;ng b&#7841;n b&#232;, &#273;&#7889;i t&#225;c … v&#224;o c&#225;c d&#7883;p &#273;&#7863;c bi&#7879;t nh&#432; sinh nh&#7853;t, k&#7927; ni&#7879;m, d&#7883;p l&#7877; t&#7871;t …

<b>Tranh phong th&#7911;y Ni&#234;n Ni&#234;n H&#7919;u D&#432; d&#225;t v&#224;ng &#273;&#7897;c &#273;&#225;o</b>
Tranh cao c&#7845;p v&#224;ng 24k l&#224; m&#243;n qu&#224; &#273;&#7889;i t&#225;c ho&#224;n h&#7843;o; mang n&#233;t &#273;&#7865;p v&#259;n h&#243;a c&#7911;a Vi&#7879;t Nam. S&#7843;n ph&#7849;m l&#224; ni&#7873;m t&#7921; h&#224;o d&#226;n t&#7897;c; hoa v&#259;n, &#273;&#432;&#7901;ng n&#233;t th&#7875; hi&#7879;n v&#259;n h&#243;a, truy&#7873;n th&#7889;ng c&#7911;a ng&#432;&#7901;i Vi&#7879;t h&#7871;t s&#7913;c ch&#226;n th&#7921;c v&#224; t&#7921; nhi&#234;n. Th&#7875; hi&#7879;n t&#236;nh y&#234;u qu&#234; h&#432;&#417;ng &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c c&#7911;a c&#225;c ngh&#7879; nh&#226;n l&#224;m ra.

Tranh d&#225;t v&#224;ng l&#224; m&#243;n qu&#224; t&#7863;ng mang gi&#225; tr&#7883; v&#224; c&#7843; t&#7845;m l&#242;ng v&#224;ng c&#7911;a ng&#432;&#7901;i t&#7863;ng d&#224;nh cho kh&#225;ch h&#224;ng, &#273;&#7889;i t&#225;c y&#234;u qu&#253; c&#7911;a m&#236;nh. S&#7843;n ph&#7849;m tranh v&#224;ng &#273;&#432;&#7907;c b&#224;y tr&#237; &#7903; ph&#242;ng kh&#225;ch, ph&#242;ng l&#224;m vi&#7879;c, b&#224;n l&#224;m vi&#7879;c,… s&#7843;n ph&#7849;m l&#7845;p l&#225;nh tr&#7903; th&#224;nh &#273;i&#7875;m nh&#7845;n cho kh&#244;ng gian c&#7911;a b&#7841;n.

Tham kh&#7843;o c&#225;c m&#7851;u tranh c&#361;ng nh&#432; gi&#225; tranh m&#7841; v&#224;ng cao c&#7845;p c&#7911;a ch&#250;ng t&#244;i khi c&#243; nhu c&#7847;u mua tranh v&#224;ng cu&#7889;i n&#259;m.

>> Xem ngay: https://quatangmavang24k.vn/tranh-ma-vang/
Tranh m&#7841; v&#224;ng 24k v&#7899;i nh&#7919;ng thi&#7871;t k&#7871; mang v&#7867; &#273;&#7865;p nh&#7865; nh&#224;ng, sang tr&#7885;ng v&#224; r&#7845;t t&#7921; nhi&#234;n nh&#432;ng kh&#244;ng k&#233;m ph&#7847;n &#273;&#7897;c &#273;&#225;o. Tranh m&#7841; v&#224;ng tphcm lu&#244;n l&#224; s&#7921; &#432;u ti&#234;n c&#7911;a c&#225;c gia ch&#7911; khi l&#7921;a ch&#7885;n &#273;&#7863;t &#7903; nh&#7919;ng v&#7883; tr&#237; quan tr&#7885;ng trong ph&#242;ng l&#224;m vi&#7879;c, ph&#242;ng kh&#225;ch c&#7911;a gia &#273;&#236;nh. T&#7863;ng tranh m&#7841; v&#224;ng tphcm gi&#250;p ng&#432;&#7901;i nh&#7853;n c&#243; th&#7875; d&#7877; d&#224;ng b&#7889; tr&#237; v&#224; thay g&#7917;i l&#7901;i ch&#250;c t&#7889;t &#273;&#7865;p. D&#249; &#7903; kh&#244;ng gian n&#224;o tranh m&#7841; v&#224;ng v&#7899;i s&#7855;c v&#224;ng sang tr&#7885;ng c&#361;ng t&#7841;o &#273;i&#7875;m nh&#7845;n tuy&#7879;t h&#7843;o cho ng&#244;i nh&#224;.トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS