Vinhomes Dream City là m?t đ?i đô th? hi?n đ?i v?i nhi?u lo?i hình nhà ?, s?n ph?m th??ng m?i, d?ch v?;t?a l?c t?i xã Long H?ng & Nghĩa Tr?, Huy?n Văn Giang, T?nh H?ng Yên. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. V?i di?n tích đ?t 4454 ha và m?c giá h?p lý, Vinhomes Dream City Văn Giang ph?c v? nhu c?u c?a m?i đ?i t??ng khách hàng, bi?n ??c m? s? h?u n?i an c? t?i Hà N?i và H?ng Yên. Khu đô th? này đã t?o nên m?t đô th? hi?n đ?i, văn minh, đ?ng c?p theo tiêu chu?n Singapore trong t??ng lai. V?i s? thành công c?a các d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes Dream City s? có các khu bi?t th?, nhà ph?, shop house, căn h? cao c?p chú tr?ng mang d?u ?n hi?n đ?i, ki?n ??trúc tinh t? và chu?i căn h? sang tr?ng. Ch? đ?u t? Vingroup đã mang đ?n cho khu đô th? nh?ng thi?t k? l?ng l?y và đ?c đáo nh?t dành riêng cho nh?ng c? dân c?a đ? ch? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0879469585 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 14:13:43 (75d)